Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stukadoorsbedrijf Nijboer, zoals deze beschikbaar is gesteld door stuc-nijboer.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stukadoorsbedrijf Nijboer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stukadoorsbedrijf Nijboer.

Deze website is ontwikkeld door Trienke Bosch. Foto’s die bij de pagina’s zijn geplaatst, zijn intellectueel eigendom van Lisanne Bosch Fotografie of vallen onder creative common-licenties en komen van de website Unsplash en Pixabay.

Geen garantie op juistheid

Stukadoorsbedrijf Nijboer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stukadoorsbedrijf Nijboeraanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stukadoorsbedrijf Nijboer op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl.